Personuppgiftspolicy

1 INTRODUKTION

Fastighets AB Balder är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter genom våra digitala kanaler, såsom denna webbplats, mobila applikationer och/eller andra framtida digitala kontaktytor.

Den här personuppgiftspolicyn (nedan ”Personuppgiftspolicyn”) är till för att du som användare ska känna dig trygg med att vi som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning.

Tänk på att du genom att använda de digitala kanalerna och/eller någon av de produkter, erbjudanden, funktioner, verktyg, tjänster eller resurser som vi tillhandahåller (nedan ”Tjänsterna”) samtycker till att vi behandlar personuppgifter om dig.

Du behöver inte lämna några personuppgifter för att besöka de digitala kanalerna, men om du inte lämnar efterfrågad information är det möjligt att du inte kan ta del av Tjänsterna eller besöka alla delar av de digitala kanalerna.

Saknar du svar på någon fråga får du gärna hör av dig till oss. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.

2 PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. I Tjänsterna kan det förekomma personuppgifter som avser för- och efternamn samt e-postadress (sammantaget härefter ”Personuppgifter”).

3 VAD ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTER TILL?

Ändamålen och syftena med behandlingen av Personuppgifterna är att vi såsom tillhandahållare av Tjänsterna ska kunna få synpunkter på de digitala kanalerna och däri ingående Tjänster eller för att du ska kunna medverka i tävlingar eller andra aktiviteter. Vi vill också kunna kontakta dig angående de idéer och synpunkter som du eventuellt skickar in till oss via webbplatsen vastraeklanda.se. För att optimera användningen av de digitala kanalerna och Tjänsterna kan vi även samla in uppgifter om dig för att kunna anpassa kommunikationen till intressen och liknande. I detta syfte används även cookies (se vår cookie-policy för att få mer information om hur vi använder och hanterar cookies).

Utan ditt tillstånd kommer vi inte att lämna ut dina Personuppgifter till annan på annat sätt än vad som följer av denna Personuppgiftspolicy.

4 INFORMATION FRÅN ANNAN

I vissa fall kan vi komplettera de av dig lämnade Personuppgifterna med information från annan i syfte att utvärdera och förbättra de digitala kanalerna och Tjänsterna.

5 INFORMATION TILL ANNAN

Utöver vad som anges i denna Personuppgiftspolicy kommer vi inte att dela de Personuppgifter du tillhandahåller till oss med någon tredje part. Som tredje part avses inte en individ eller juridisk person som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras eller på annat sätt står under samma kontroll som angiven personuppgiftsansvarig (nedan ”Koncernbolag”). Relevant Koncernbolag som får del av Personuppgifterna kommer att vid var tid behandla dessa uppgifter i enlighet med vad som anges i denna Personuppgiftspolicy.

Vi kommer inte att vidarebefordra dina Personuppgifter till tredje part (exkluderande Koncernbolag) för kommersiellt bruk.

Vi kan komma att anlita oberoende leverantörer för tjänster i anslutning till våra digitala kanaler eller Tjänsterna. Dessa leverantörer kan hantera Personuppgifter och behöver ibland begränsad tillgång till Personuppgifter som är insamlade via de digitala kanalerna eller Tjänsterna. Vi kommer alltid att sträva efter att begränsa sådan tillgång till Personuppgifter och endast dela information som skäligen behövs för att leverantörerna ska kunna göra sitt arbete eller tillhandahålla sina tjänster. Vi kommer även kräva av dessa leverantörer att de (i) skyddar dina Personuppgifter i enlighet med denna Personuppgiftspolicy och (ii) inte använder eller avslöjar dina Personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla oss avtalade produkter eller tjänster.

6 ÖVERFÖRINGAR TILL TREDJE LAND

Vi kommer inte att föra över Personuppgifter till tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES).

7 SAMTYCKE

När du godkänner den här Personuppgiftspolicyn godkänner du att vi använder och behandlar dina Personuppgifter och Känsliga Personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy.

Om du inte accepterar vad som sägs i denna Personuppgiftspolicy ber vi dig vänligen att inte använda de digitala kanalerna eller Tjänsterna.

Du kan närsomhelst återkalla ditt lämnade samtycke.

8 ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN

Skulle vi komma att behöva ändra i Personuppgiftspolicyn kommer vi att avisera det vid inloggning till Tjänsterna och på de digitala kanalerna i övrigt samt informera om innehållet i de nya villkor du godkänner.

9 RADERING AV UPPGIFTER

Dina Personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. När du registrerar dina uppgifter hos oss finns de kvar så länge du är medlem och är aktiv hos oss. Om du inte har loggat in/nyttjat våra tjänster på 3 år, kommer vi att radera dina uppgifter efter ett år.

10 RÄTT ATT BEGÄRA INFORMATION

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka (om några) Personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt felaktiga uppgifter rättade. Vill du veta om vi behandlar Personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss (se ”Kontaktuppgifter” nedan). Utdragen skickas till din folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till oss.

Du har också rätt att få viss information exporterad till dig, och om du skulle vara missnöjd med hur vi hanterar dina uppgifter har du alltid rätt att klaga till tillsynsmyndigheten.

11 LÄNKAR

I våra digitala kanaler kan det förekomma länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av andra Koncernbolag eller av bolag utanför koncernen. Denna Personuppgiftspolicy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör därför ta del av sådan webbplats personuppgiftspolicy innan du lämnar ut personuppgifter.

12 SÄKERHET

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda Personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut Personuppgifter via digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

13 KONTAKTUPPGIFTER

Om du har några frågor om vår Personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling får du gärna kontakta oss på: dataskydd@balder.se